Dla wystawców

 Nabór wystawców na „Jarmark Jarosławski 2021” został rozpoczęty!

„Jarmark Jarosławski”
26 – 29.08.2021 r.

Formularz Zgłoszeniowy Wystawcy

„Jarmark Jarosławski 2021”
26 – 29.08.2021 r.

Terminy rezerwacji miejsca wystawienniczego:

Zgłaszam uczestnictwo w Jarmarku poprzez:

UKRYTY

UKRYTY

Typ stoiska

W razie braku stoiska od Organizatora:

UKRYTY

UKRYTY

UKRYTY

UKRYTY

Typ stoiska

Zgłaszam, że integralną częścią mojego stoiska jest pojazd.

UKRYTY

Rodzaj samochodu

UKRYTY

UKRYTY

UKRYTY

Zgłaszam zapotrzebowanie na KARTĘ WJAZDOWĄ dla pojazdu (nie dotyczy powyższych)

UKRYTY

UKRYTY

UKRYTY

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Zasilanie

Rodzaj przyłącza

Publikacja materiałów

Przetwarzanie danych

Zezwolenia

14 + 10 =

Karta zgłoszenia nie jest potwierdzeniem udziału w jarmarku. Prosimy czekać na potwierdzenie Organizatora.

Pytania dotyczące organizacji strefy handlowej Jarmarku Jarosławskiego proszę kierować do pracownika Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, tel. 536 714 261, email: jarmark@ckip.jaroslaw.pl.

RODO Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1. Administratorem podanych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu (37-500), ul. Rynek 5. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: kontakt@ckip.jaroslaw.pl, telefonicznie pod numerem 16 624 89 89 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w imprezie plenerowej o nazwie „Jarmark Jarosławski”, jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zrealizowania zgłoszenia – podstawę prawną przetwarzania danych w celu zrealizowania zgłoszenia stanowi art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
3. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do realizacji imprezy i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie oraz realizacji innych ustawowych obowiązków.
4. Odbiorcy danych – Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom z którymi Administrator zawarł umowy o realizację przedsięwzięcia, podmiotom promującym i przekazującym relacje z imprezy, podmiotom oraz instytucjom z którymi Administrator współpracuje przy organizacji imprezy.”
5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika jest zgoda, ma on prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. W zakresie, w jakim dane uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody – uczestnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
8. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Organizator

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
ul. Rynek 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 89 89

NIP: 792-22-39-983
Nr konta bankowego:
Bank Pekao
97 1240 2571 1111 0010 8809 7456