Deklaracja dostępności serwisu jarmarkjaroslawski.pl

Jarmark Jarosławski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Jarmarku Jarosławskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • brak atrybutów: aria-label, aria-describedby,
 • w kodzie źródłowym pojawiają się błędy,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • użytkownik nie jest informowany komunikatem przy opuszczaniu strony internetowej
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
 • na stronie jest przycisk, który nie zawiera treści.

W dalszym czasie istnienia strony internetowej, zaistniałe problemy będą niwelowane.

Data deklaracji i ocena dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.
Aktualizowano dnia: 2023-03-29.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny: FrontNet Tomasz Wysocki.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Toczek-Borysiuk, a.toczek@ckip.jaroslaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 624 89 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, ul. Rynek 5, 37-500 Jarosław
Siedzibą Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu jest Kamienica Attavantich, która jest obiektem zabytkowym, położonym w zabytkowej strefie śródmieścia miasta, co powoduje pewne ograniczenia w dostępności architektonicznej.

 • Do siedziby Centrum Kultury i Promocji przy ul. Rynek 5 prowadzi wejście od strony Urzędu Miasta Jarosławia.
 • Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej, którego zadaniem jest świadczenie usług w zakresie informacji turystycznej i kulturalnej, znajduje się na parterze budynku w pokoju nr 1, po lewej stronie od wejścia głównego.,
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na końcu korytarza po prawej stronie od wejścia głównego.
 • Budynek wyposażony jest w windę osobową.
 • Dla osób z dysfunkcjami ruchowymi, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, dostępny jest korytarz, pomieszczenia na parterze, Galeria Główna u Attavantich – wyjście z windy pierwsze piętro, Sala Lustrzana – wyjście z windy drugie piętro.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.